Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Februar 2023

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 14. februar 2023:

 • Kjøp av SFO-dag: Brukere med rollen «SFO – Leder» kan nå opprette egne modeller knyttet til kjøp av enkeltdager på SFO. Eget søknadsskjema vil bli tilgjengelig i foreldreportalen for barn med nåværende plassering under menypunktet Søknader. Ved innvilget søknad vil kjøp av enkeltdag fremvises på faktura til barnet, på barnets kort og barnet vil være tilgjengelig for innsjekk/utsjekk på aktuell dag. Se hjelpeartikkel for opprettelse av SFO-modeller her, for saksbehandling her og for foreldre her 
 • Overføring av vurdering: Ved flytting av elever er det lagt til to nye valg: overføring av fravær og vurderinger. Velges overføring av vurdering vil alle registrerte karakterer, med unntak av orden og oppførsel, overføres ny skole. Karakterene vil være synlig i fanen Alle karakterer og på faggruppekortet. Ved endring av karakter oppdateres logg på den aktuelle enhet. Dersom det etter flytting gjøres endringer må avgiverskole sende endringen til ny skole for import. Se hjelpeartikkel her og oppdaterte hjelpeartikler her og her 
 • Import av bilder: Kontaktrapporten er utvidet med en ny kolonne: GUID. GUID er løsningens unike identifikator på hver bruker. Kontaktrapporten tas ut og benyttes i kommunikasjonen og filbehandlingen med skolefotografen. Etter at skolefotograf har sendt over bildefilene med GUIDen som filnavn importeres bildene via importfunksjonen som er tilgjengelig for enhetsleder. Det må benyttes jpg. eller png. format på bildefilene. Les vedlagt ROS før man tar i bruk funksjonaliteten. Se hjelpeartikkel her 
 • Logg timeplan: Brukere med tilgang til timeplanlegging kan nå se logg over følgende endringer gjort på timeplanfestet leksjoner: endring av rom, endring av ansatt og endring av tidspunkt. Se hjelpeartikkel her 
 • Loggføring av vurdering: Ved visning av karakterer på gruppekort og elevkort er det lagt til et nytt ikon for visning av logg. Ved å klikke på ikonet vil en pop-up med logg over endringer/slettinger på karakteren åpnes. Logg er synlig på alle faggrupper, Orden og adferd og Alle karakterer. Se hjelpeartikkel her, her og her 
 • Utsatt skolestart: Sluttdato kan nå endres til utover dagen barnet fyller 7 år. Dette for å kunne ivareta barn med utsatt skolestart. Se hjelpeartikkel her. 
 • Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO:  
  • Ny innstilling for beregning av søskenmoderasjon er lagt til under Forvaltning OAS > Innstillinger for redusert betaling.  
  • Ved å benytte innstillingen «Kalkulering av barnehage og SFO – samlet» beregnes det søskenmoderasjon for alle søsken på tvers av barnehage og SFO. Beregningen skjer iht. matriser som er lagt inn på Forvaltning barnehage og Forvaltning SFO. Se hjelpeartikkel her 
 • Ny innstilling Søskenmoderasjon:  
  • Beregningsmodell for søskenmoderasjon under Forvaltning OAS > Innstillinger for redusertbetaling er utvidet med en ny innstilling «Moderasjon i SFO når en har søsken med barnehageplass». Benyttes denne innstillingen vil barn på SFO regnes som barn nr. 2, dersom barnet har søsken i barnehage, og det vil beregnes søskenmoderasjon etter oppsatte regler under Forvaltning SFO > Innstillinger for redusert betaling. Beregningen av søskenmoderasjon for barnehagebarn vil ikke påvirkes. Ny innstilling vil ikke påvirke kundenes nåværende innstilling ved lansering. Det må tas ett aktiv valg dersom en ønsker å endre dette.  
  • Nytt valg «Søskenmoderasjon» er lagt til i Oversikt over SFO-modeller. Valget avgjør om modellen skal inkluderes i utregning av søskenmoderasjon eller ikke. I tillegg er rekkefølge for Beregning av søskenmoderasjon på Forvalting SFO utvidet med valget Pris (Høy til lav).  
  • Det er nå mulig å legge til verdien 0 i feltet Reduksjon for prosent på Forvaltning barnehage og Forvaltning SFO. 
 • Foreldreportal: 
  • Datovelger: Det er nå mulig å sveipe seg fordi datovelgeren under Siste nytt og Meldinger uten at kalenderen åpner seg ved bruk av skjermleser. 
  • Avatarene: Kontrasten på avatarene (ikon med alias) er utbedret iht. WCAG 2.0 standard. 
  • Ny brukermeny: Lenke til brukerens Personalia og Kontaktinformasjon samt valg av språk er flyttet inn under ny brukermeny. Lenke til hjelpesenteret og lenke til tilgjengelighetserklæringene er også lagt til i brukermenyen. 
  • Universell utforming: Bruker får nå statusbeskjeder ved registreringer og eventuelt endringer knyttet til fravær og samtykke. 
  • Søknad om oppsigelse og endring av SFO-plass: Utfordring knyttet til valg av enhet ved søknad om oppsigelse og endring av SFO-plass er utbedret.  
  • Søknad om ny SFO-plass: Søker kan nå kun velge ønsket oppstartsdato innenfor start- og sluttdatoen til aktuelt SFO-år.  
 • Informasjon om moderasjonsvedtaket: 
  • Elevmappe SFO: Elevmappe er lagt til på barnets kort på forvaltning- og enhetsnivå med fanene Arkiv og Svar-Ut. Elevmappen er tilgjengelig for brukere med rollene «SFO – Leder» og «SFO – Kommuneforvaltning». 
  • Informasjon om moderasjonsvedtak: Vedtaket Innvilget søknad om redusert betaling er nå tilgjengeliggjort for rollen «SFO – Leder» via barnets kort på enhetsnivå SFO. Se hjelpeartikkel for SFO her. 
 • Tilgang til Barnemappe/Elevmappe: Brukere med rollene « Barnehage – Leder», «Barnehage (Ekstern) – Administrator» og «SFO – Leder» har ikke tilgang til menypunktet Barnemappe/Elevmappe på barn som har en kommende eller avsluttet plassering. 
 • Prioriteringsgrupper Barnehageopptak: Feilen knyttet til prioriteringsgrupper er nå utbedret. 
 • Duplikathåndtering: Funksjonaliteten duplikathåndtering er forbedret slik at man også kan duplikathåndtere objekter (fiktivt og reelt fødselsnummer på barn) som har eller har hatt samme enhetstilknytning. Løsningen detekterer om objektene har/har hatt overlappende enheter og bruker som utfører duplikathåndteringen må manuelt ta stilling til hvilken enhet som skal være gjeldende. Vennligst les og gjør relevante brukere klar over hjelpeartikkel og tilhørende ROS analyse. Se hjelpeartikkel her 
 • SMS-varsel barnehage: SMS ved utsending av påminnelse om svarfrist på barnehagetilbud til søker er nå tilgjengelig. Se oppdaterte hjelpeartikler for Forvaltning barnehager her og Enhet barnehage her. Merk: Ved lansering til produksjonsmiljø vil utsendelse av SMS kun bli tilgjengelig for kunder som allerede har aktivert SMS-varsel for barnehage. 
 • Fraværsføring på tvers: Ved overføring til ny enhet internt i kommunen vises valg om å inkludere fravær og vurdering. Overføring av fravær er alltid på og alt signert fravær registrert på eleven overføres andre primærenheter eleven er registrert ved. Overført fravær vil vise under Fraværsoversikt > Fraværskorrigeringer på alle elevens aktive enheter. Fraværet summeres sammen med fravær ført på ny enhet og summeres på elevens vitnemål. Se hjelpeartikkel her.  
 • Sletting av meldinger: Sluttbrukere med nødvendige roller kan nå slette meldinger i Vigilo. Brukeren må tildeles ny rolle «Administrator- Slette melding» og det er kun Kommuneadministrator som kan tildele andre denne rollen. For å kunne slette meldinger må brukeren fra før ha rolle som leder på aktuell enhet hvor meldingen er sendt fra. Ved sletting fjernes vedlegg, meldingstekst og eventuelt tittel erstattes med standardtekst «Slettet av administrator».  Det er knyttet noe risiko i forhold til brukerfeil i forbindelse med bruk av funksjonaliteten og Vigilo anbefaler at kundene leser hjelpeartikkel og oppdatert ROS, samt implementerer interne rutiner og tiltak før man delegerer rollen til relevante ressurser i organisasjonen. Se hjelpeartikkel for skole, SFO og barnehage.  
 • Enhetskort SFO: Menypunktet Enhet har fått nytt design og nytt menypunkt for Enhetsinformasjon på enhetsnivå. Enhetskortet er også tilgjengelig for forvaltningen via menypunktet Enheter 
 • Automatisk kalkulering av oppsigelsesdato: Forvaltningen kan nå aktivere automatisk kalkulering av oppsigelsesdato. På enhetsnivå kan det defineres oppsigelsestid i antall måneder med valgene fra 1. i påfølgende måned eller dato for søknad. Ved saksbehandling av en oppsigelse får «Forvaltning barnehage», «Barnehage-Leder» og «Barnehage (Ekstern) Administrator» opp informasjon om nåværende enhet og eventuelt kommende enhet samt enhetstype i pop-upen. Se oppdatert hjelpeartikkel for Forvaltning barnehage her, Forvaltning SFO her, Enhet barnehage her og SFO enhet her.  
 • Ny brevmal barnehage og SFO: Rollen «Økonomi – kommuneforvaltning» i tillegg til rollen «Barnehage – Kommuneforvaltning» og/eller «SFO – Kommuneforvaltning» kan nå sende ut brev om varsel om oppsigelse på tvers av barnehage og SFO. Se hjelpeartikkel for Forvaltning barnehage her og Forvaltning SFO her. 
 • Gratis kjernetid Barnehage: Feltet for «Antall uketimer gratis kjernetid» under Innstillinger > Redusert betaling innstillinger tillater nå desimaltall. 
 • Ny innstilling barnehageopptaket: Det er nå mulig å velge om søknaden kun skal stå på venteliste til førstevalg eller om søknaden skal kunne stå på venteliste til alle høyere valg. Ved lansering vil innstilling være default stå på venteliste til førstevalg. Se oppdatert hjelpeartikkel for Søknadsinnstillinger for Forvaltning barnehage her, venteliste til høyere valg Forvaltning barnehage her og Enhet barnehage her.  
 • Personregisterrapporten: Rapporten er utvidet med en kolonne «Barn-/foreldrerelasjoner». Kolonnen viser en opplisting av fødselsnummer til alle foreldrerelasjoner registrert på et barn, uavhengig av rød/grønn konvolutt, og en opplisting av fødselsnummer på alle barn registrert på en forelder.  
 • SFO-opptak:  
  • Rollene «SFO-kommuneforvaltning» og «SFO-Leder» vil få opp et varsel ved tildeling av SFO-modell dersom barnet har en aktiv plassering de aktuelle datoene. Saksbehandler må bekrefte at de ønsker å fortsette tildelingen og får en påminnelse om at de må inn og eventuelt endre et av oppholdene ved lagring av endringen. 
  • Mulighet for å opprette egne hjelpetekster i søknadskjema for ny SFO-plass er lagt til under Forvaltning SFO > Søknadsinnstillinger. Aktiverte hjelpetekster vil umiddelbart være synlig for foreldre i søknadsprosessen for SFO-plass. Ved deaktivering vil dagens standardtekster være synlige. Se hjelpeartikkel her 
 • Hjelp- og flerfunksjonsknapp: Hjelp- og flerfunksjonsknapp er flyttet slik at disse ikke lenger skjuler aksjonsknapper i løsningen. 
 • Rapporter: 
  • Redusert betaling: Ved nedlastning av rapporten til CSV tas kun valgte filtreringer med. 
  • Personregisterrapporten: Ved nedlastning av rapporten til CSV tas kun valgte filtreringer med. 
  • Kontaktrapport SFO Sluttdato for plassering og betaling samsvarer nå med sluttdatoene for SFO-plassen på barnekortet ved nedlastning av rapporten til CSV.  
  • Kontaktrapport SFO: Rapporten henter nå inn grupper på bakgrunn av datofiltrene (tilbuds- og betalingsperiode) i rapporten.

 

Følgende utbedringer er lansert 16. februar 2023:

 • Arkivering av halvårsvurderinger: Feilretting knyttet til oversettelse av vurderingsuttrykkved arkivering av halvårsvurdering.
 • Rapporter:
  • Hendelsesbasert varsling: Det er nå mulig å sortere på kolonnen Relatert hendelse.
  • SFO-modeller: Det er lagt til en ny kolonne for Søskenmoderasjon i rapporten SFO-modeller på Forvaltning SFO. Kolonnen synliggjør hvilke SFO-modeller som inkluderes i beregning av søskenmoderasjon.
 • Foreldreportalen:
  • Løsningen hadde et tilfelle hvor det ikke var spesifisert språk under menypunktet Personalia. Dette er nå utbedret.
  • Søkeikon under Meldinger er nå kodet på riktig språk.
  • Foreldre kan nå godkjenne/avslå tilbud om barnehageplass uten å få feilmelding.
 • Enhetskort Barnehage: Informasjon som legges inn/endres under menypunktet Enhetsinformasjon oppdateres ved å klikke «Lagre».
 • Enhetskort skole og SFO: Begrepet Leders navn er endret til Rektor i topplinjen på enhetskortet og under Enhetsinformasjon på SFO og under Enhetsinformasjon på skole.
 • SFO-oppsigelse: Datofeil ved saksbehandling av oppsigelse av SFO-plass er nå utbedret.
 • Variabel lønn: Datofilteret under menypunktet Variabel lønn har fått norsk oversettelse for dager og måneder.

 

Følgende utbedringer er lansert 23. februar 2023:

 • Møter og påmeldinger SFO: Henting av gruppenavn i møtedetaljer henter nå alle gruppenavn.
 • Grupper SFO: Barn som har en avsluttende plassering på SFO vil automatisk miste gruppetilhørighet når sluttdato er passert. Det vil heller ikke være mulig å legge barn inn i grupper etter sluttdato.
 • Innsjekk/utsjekk SFO:
  • Oppdatert med nytt design. Det er mulig å huke av i avkryssingsboks i tillegg linjen for å merke et eller flere barn.
  • Det er nå mulig å registrere ny status På skolen og sortere på status. Status På skolen er kun synlig for ansatte og vil ikke være synlig for foreldre verken i Foreldreportalen eller App.
  • Det er lagt til ikon for ny melding i innsjekk/utsjekk som synliggjør om det enkelte barnet har ny melding. Rollen «SFO – Begrenset bruker» vil også se ikon for ny melding, men vil ikke kunne klikke inn for å lese meldingen.
  • Se oppdaterte hjelpeartikler for enhet SFO Innsjekk/utsjekk her og oppdatert hjelpeartikkel for «SFO – Begrenset bruker» her.
 • Vurderingsfrister Skole: Ved filtrering av ønsket trinn og «merk alle» merkes nå kun gjeldende filtrering.
 • Hjelp og flerfunksjonsknapp: Flerfunksjonsknappen er flyttet slik at denne er synlig under Forvaltning OAS. Hjelp-knappen er lagt til på forvaltning- og enhetsnivå for barnehage.
 • Overføring av fravær: Ved flytting av elever internt i egen kommune vil også importert og korrigert fravær bli overført til ny enhet. Dette gjelder også fra sekundærenhet til primærenhet.
 • Import av fravær: Import av fravær har nå norsk oversettelse i feltet for beskrivelse på Elevkort > Fraværskorrigeringer.
 • Endring av skoleår/skolekalender: Ved endring av skoleårets start/slutt blir feltene for terminstart 1. termin og terminslutt 2. termin nå oppdatert.
 • Feilretting Slette melding: Samtlige grupperte meldinger i trinn 2 må nå slettes for at tittel i trinn 1 endres til «Slettet av administrator».
 • Underveisvurdering:
  • Menypunktet for Underveisvurdering og Utviklingssamtale viser nå bare en gang i menyen på gruppekortet.
  • Ved forhåndsvisning av Underveisvurdering på elevkort vises nå Fornavn og Etternavn under feltet Beskrivelse.
 • Elevportal:
  • Lenke til tilgjengelighetserklæringen er lagt til under brukermenyen.
 • Foreldreportalen:
  • Fokusrekkefølge for timeplan er utbedret under menypunktet Timeplan.
  • Designendring: Statusikoner under Søknader er flyttet fra høyre til venstre.
  • Teksten i feltet Notat er oversatt til norsk for oppsigelser som automatisk er generert av systemet på bakgrunn av godtatt tilbud i ny barnehage.
 • Fakturamottakere Barnehage og SFO:
  • Feltet for Kundereferanse støtter nå tall, bokstavkombinasjoner, tegn og mellomrom. Ved bruk av ikke-numerisk referanse vil bruker få et varsel.
  • Feilretting: Muligheten for å redigere fakturamottaker er nå tilgjengelig igjen for brukere med rollen «Barnehage – Leder».

Integrasjoner

 • VIGO: Oppdatert grensesnitt til versjon 1.3.7.0. Denne versjonen tar med totalt antall dager.