×

Tilgjengelighet

Hold Ctrl eller CMD-tasten nede og trykk + for å forstørre eller - for å forminske

Personvern

Vigilo tar ditt personvern på alvor. Under kan du lese om hvordan vi arbeider for å sikre informasjon i vår løsning

Vigilo

Kort fortalt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Vigilo har bestandig behandlet dine personopplysninger med største forsiktighet, akkurat som vi selv ønsker at våre personopplysninger behandles. Vi spør om din tillatelse for å få lov til å lagre opplysningene du gir oss, og du har alltid rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg, samt få dem slettet.

 

Kort fortalt innebærer GDPR en større trygghet for deg, og mye høyere krav til selskap som leverer tjenester. Dette gjelder spesielt hvordan selskapene behandler dine personopplysninger.

 

I forbindelse med innføring av GDPR i Norge har vi oppdatert systemene våre, og stilt strenge krav til våre leverandører. Dersom en uønsket hendelse imidlertid skulle finne sted, har vi etablerte rutiner og alliert oss med de beste ressursene innenfor cybersikkerhet. Dette har vi gjort for å minimere de eventuelle konsekvensene, og for at du skal få så rask og tydelig informasjon som mulig.

 

For mer detaljert informasjon om ditt personvern som bruker av Vigilo se emnene på denne siden.  

Personvern­erklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Vigilo AS. 

 

Vigilo tar ditt personvern på største alvor. Vi vil sørge for at vi behandler opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.  

 

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse  eller teknisk informasjon når du bruker våre tjenester.  

 

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har. 

Vigilo er i de fleste tilfeller databehandler, men i noen tilfeller også behandlingsansvarlig i relasjon til de dataene vi behandler. Under får du en rask innføring i de to rollene og under hvilke omstendigheter Vigilo innehar rollen som enten databehandler eller behandlingsansvarlig. Vi vil, uansett rolle, ikke be om/ innhente opplysninger flere opplysninger enn det som trengs for å levere avtalt løsning til kunde/bruker.  

Databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig. Det kan være en leverandør som sørger for utsendelse av nyhetsbrev for bedriften, eller en regnskapsfører som sørger for lønnsutbetaling. Selv om det er den behandlingsansvarlige bedriften har ansvaret for behandlingen, har også databehandlere forpliktelser etter lovverket.

Vigilo har rollen som databehandler for personopplysninger vi behandler i våre løsninger (Vigilo OAS, Vigilo Barnehage, Vigilo SFO, Vigilo Skole, eller Vigilo Barnehageopptak). Opplysningene eies av kunden, og vårt oppdrag som databehandler reguleres av en databehandleravtale.

For innsyn, retting eller sletting – kontakt din aktuelle kommune, barnehage eller skole. 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Vigilo har rollen som behandlingsansvarlig for personopplysninger vi henter inn på våre nettsider, for eksempel ved innsendelse av supportsaker. Dette kan typisk være navn, kontaktopplysninger og IP-adresse for å kunne svare på henvendelser og skreddersy brukerhjelp. For innsyn, retting eller sletting i overnevnte kontekst sender du henvendelse til Vigilo.no/kundesupport, merk meldingen med Personvern. 

I forbindelse med at du direkte, som ansatt i en Vigilo- skole eller -barnehage, eller indirekte som foresatt eller nærmeste familie gjennom ditt/dine barn hvor skolen eller barnehagen anvender våre tjenester, kan vi typisk behandle følgende opplysninger om deg som:

 

Foresatt og nærmeste familie til barn i Vigilo-barnehage/-skole
Navn, adresse, personnummer, DUF nummer, telefonnummer og epostadresse, familiestatus, relasjon til barn, navn på bosted, morsmål, statsborgerskap, inntektsgrunnlag, søsken og eventuelt andre omsorgspersoner.

 

Barn i Vigilo-barnehage/-skole

Barn som har søkt plass eller har plass i en Vigilo- barnehage/-skole. Navn, adresse, personnummer, DUF nummer, statuskode, familierelasjoner sykdom/medisinering, bilde, morsmål, statsborgerskap, rutiner, morsmål, målform, tillatelser fra foresatt, vurderinger og relasjon til familie

 

Ansatt i Vigilo-barnehage/-skole
Navn, adresse, personnummer, morsmål, statsborgerskap, bilde, utdanning/kompetanse, stilling, dato for ansettelse/fratredelse arbeidserfaring, grunnlag for variabellønn og fravær.

 

Vigilo vil ha tilgang til opplysningene i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen med kommunen/private barnehager. Alle ansatte ved Vigilo med tilgang til personopplysninger har signert taushetserklæring.

 

Behandlingen av personopplysninger som Vigilo gjør på vegne av kundene (kommune, skole, barnehage), består i å stille løsningene (Vigilo Skole, Vigilo Barnehage, Vigilo OAS, Vigilo Barnehageopptak) til rådighet, samt å utføre nødvendig drift og vedlikehold av løsningene.

 

Løsningene skal brukes til: å kommunisere med ansatte, elever og foresatte, føre fravær og anmerkninger, vurderinger, utviklingssamtaler, elevsamtaler, vikarhåndtering, timeplansetting, fakturering, behandling av grunndata, søke barnehage og SFO-plass, rapportering, håndtering av skoleskyss, booke rom, digitale elevmapper og håndtering av IOP, ha oversikt over ansattes kompetanse og arbeidserfaring.

 

Vigilo kan i tilfeller instrueres av kunde (behandlingsansvarlig) til å dele opplysningene de er ansvarlige for med tredjeparter som kunden på forhånd har godkjent og har separat avtale med. 

Som nevnt over opererer Vigilo i all hovedsak som databehandler på veiene av behandlingsansvarlig, altså den enkelte kommune, barnehage eller skole. Behandlingsgrunnlaget Vigilo har i denne sammenheng er for å levere avtalt løsning til kunde (kommune, skole, barnehage). Den digitale løsningen Vigilo leverer skal bidra til å sikre god opplæring og oppfølging i oppvekstsektoren i kommunen i henhold til gjeldende regelverk og god praksis. Vigilo vil til enhver tid kunne tilby oppdaterte databehandleravtaler til kundene vi er databehandlere for. Vigilo vil kun behandle data som er godkjent av behandlingsansvarlig, altså kun data som er nødvendig for levere avtalt løsning. 

 

For opplysninger som Vigilo er behandlingsansvarlige for så er behandlingsgrunnlaget for å levere avtalt/etterspurt tjeneste til bruker samt besvare support henvendelser.

 

For å vite mer om våre kunders behandlingsgrunnlag ber vi deg om å kontakte din barnehage, skole, SFO eller kommune. behandlingsgrunnlaget vil kunne variere fra kunde til kunde.

Vi deler personopplysninger om deg med våre tjenesteleverandører kun hvor det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Dette omfatter bl.a. våre leverandører for utvikling og drift. Samtlige tjenesteleverandører som som vi gir lovlig grunnlag til å behandle personopplysninger og som har behandling som et formål er godkjente av Behandlingsansvarlig gjennom databehandleravtale. 

Vi vil i slike situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen. Vigilos leverandører er underlagt de samme strenge reglene som forekommer i databehandleravtalene (kunde-Vigilo) for behandling av personopplysninger som Vigilo er underlagt av sine kunder.

  • Sysco AS
  • Zendesk 
  • Microsoft

Samtlige leverandører har gyldig databehandleravtale med Vigilo

Vi vil ikke dele dine opplysninger som vi er behandlingsansvarlige for med andre tredjeparter en de som er nevnt over (våre leverandører) uten ditt eksplisitte samtykke.

 

Om du så gir et slikt samtykke kan vi dele den informasjonen du gir oss tillatelse til. Dette kan for eksempel gjelde eksklusive tilbud og invitasjoner fra våre samarbeidspartnere. Du kan når som helst trekke et slikt samtykke.

Vigilo kan i tilfeller instrueres av kunde (behandlingsansvarlig) til å dele opplysningene de er ansvarlige for med tredjeparter som kunden på forhånd har godkjent og har separat avtale med. Disse tredjepartene vil variere mellom Vigilos kunder (også behandlingsgrunnlaget) og Vigilo ber deg derfor kontakte din barnehage, skole, SFO eller kommune for mer informasjon i dette henseende. 

 

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi av domstol eller andre myndighetsinstanser er pålagt slik utlevering.

Vigilo AS lagrer dine personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning og så lenge du har en brukerprofil. Dersom du sletter profilen din, vil dine personopplysninger slettes og dine bruksdata anonymiseres.

Til foresatte: Opplysninger om barn og foresatte lagres så lenge barnet er innskrevet i barnehage/skole og deretter kun så lenge som nødvendig og ikke lengre en hva gjeldende lovverk tilsier. Personopplysninger om barn er særlig beskyttet. Foresatte godkjenner på vegne av barna og barna kan samtykke selv fra fylte 15 år. Hvilke opplysninger som er arkivverdig bestemmes og behandles av behandlingsansvarlig (skole, barnehage og kommune) og disse opplysningene kan lagres i arkiv på ubestemt tid. 

Til ansatte: Personalopplysninger lagres så lenge ansettelsesforholdet består og deretter i tre år, i samsvar med alminnelig foreldelsesfrist.

Samtlige opplysninger vi behandler om deg i forbindelse med at du er registrert som bruker vil bli lagret innenfor EU/EØS. 

Alle opplysninger om deg er tilfredsstillende sikret både fysisk og logisk. Opplysningene om deg som bruker, ansatt, foresatt, øvrig familie eller om ditt/dine barn blir kun lagret så lenge det er nødvendig for formålet de ble innhentet for. Dette vil typisk bety så lenge du er ansatt eller ditt/dine barn er del av en Vigilo barnehage eller skole.

Innenfor rammene av gjeldene lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

 

Rett til informasjon.
Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

 

Rett til innsyn.
Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

 

Rett til korrigering.
Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Du kan oppdatere opplysningene i din brukerkonto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes eller du ikke har en brukerkonto kan du kontakte oss direkte.

 

Rett til å glemmes.
Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem. I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

 

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger.
Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

 

Rett til å få opplysninger overført.
Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.

 

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger.
Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.

 

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger.
Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

 

Unntak
Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

 

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss via vigilo.no/kundesupport

 

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser. Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.

Vigilo respekterer at barn har behov for særskilt beskyttelse av sitt personvern. Foresatte godkjenner på vegne av barna og barna kan samtykke selv fra fylte 15 år. Vigilo vil i sitt arbeid ha spesielt fokus på å sikre personvernet for barn som bruker eller er en del av løsningen.

Vigilo bruker flere bransjestandardiserte sikkerhetstiltak for å beskytte brukerdata. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til: brannmurer, segregering av data (både logisk og fysisk), back-up, screening, logging, TLS-kryptering av alle data som overføres til / fra plattformen vår, autentisering og tilgangsstyring.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

 

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om Vigilo AS sin Personvernerklæring, kan du kontakte oss på: Vigilo.no/kundesupport
Merk kontakten med: Personvern

 

Postadresse:
Vigilo AS
Stølsmyr 22
5542 Karmsund

Hva er informasjons­kapsler?

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske handlekurv i nettbutikken eller registrere hvor brukeren beveger seg rundt på nettstedet.

Informasjonskapsler kan være nyttig både for eieren og brukeren av en nettside. Eieren av nettsiden kan tilpasse tjenesten ut fra informasjonen som lagres. For brukeren kan besøk på nettsiden oppleves mer brukervennlig og tilpasset.

Vi benytter informasjonskapsler for å huske dine preferanser og innstillinger. Det kan for eksempel være at du slipper å logge deg inn på nytt på din brukerprofil hver gang du kommer inn på våre nettsider.

Vi bruker flere analyseverktøy for å måle trafikk og unike brukere på våre tjenester.

Ved hjelp av informasjonskapsler/ cookies kan vi sjekke om en bruker har vært innom våre nettsider tidligere, slik at vi ikke teller samme bruker flere ganger. Da får vi korrekte målinger på hvor mange unike brukere vi har, samt hvor ofte de besøker oss.

Vi bruker altså informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du navigerer gjennom nettstedet. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for grunnleggende funksjonalitet i nettstedet og vil derfor være markert som nødvendige. Disse informasjonskapslene slettes automatisk når brukeren lukker nettstedet, samtidig som det ikke lagrer brukerdata.

Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler som hjelper oss å analysere og forstå hvordan du og andre bruker våre nettsider. Denne typen informasjonskapsler lagres i din nettleser, kun etter at du har godkjent dette.

Du har altså mulighet til å velge hvilke informasjonskapsler som kan lagres i din nettleser. Om du velger å ikke tillate en eller flere informasjonskapsler vil dette påvirke brukeropplevelsen av vårt nettsted.

 

Gå til «Innstillinger for informasjonskapsler» for å administrere dette.

Brukerinnstillinger for informasjonskapsler

 

Google
Vi benytter tjenester levert av Google for annonsestyring og analyse. Du kan velge å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on her. Du finner mer informasjon om annonsetjenestene fra Google her. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger.

 

Zendesk
Vi benytter Zendesk.com for å behandle henvendelser og yte god kundestøtte. Alle informasjonskapsler knyttet til zendesk.com og vigilo.zendesk.com har som formål å gjøre kundestøttesider så gode som mulig.

 

Vimeo
Vi bruker Vimeo som en tredjepart for å vise video på våre sider. Se https://vimeo.com/cookie_policy for nærmere informasjon.

 

Cloudflare

Vi benytter Cloudflare for å kunne identifisere individuelle klienter bak en felles IP-adresse. Dette for å kunne gi denne pålitelige klienten tilgang selv om vi tidligere har identifisert at andre klienter på felles IP-adresse ikke er pålitelige. Dermed identifiseres pålitelige brukere på klient nivå og ikke på basert på felles IP-adresse. Vi lagrer i denne forbindelse ikke personlig identifiserbar informasjon.

Brukervilkår for Vigilo

 

1. Generelt
Eieren av dette nettstedet/løsningen er Vigilo AS, et norsk selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 995 392 755. Ved å bruke dette nettstedet og eller vår løsning samtykker du i følgende Brukervilkår.

 

2. Lovlig bruk
Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet/løsningen er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersielt øyemed, om ikke annet er skriftlig avtalt med Vigilo AS. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet/løsningen vårt, uten forvarsel. Slike tiltak kan, uten forvarsel, innebære, men begrenser seg ikke til at vi nekter deg tilgang til nettstedet vårt eller tar rettslige skritt.

 

3. Opphavsrett til åndsverk
Alt materiale, innhold og data som legges ut av Vigilo AS på dette nettstedet eller i løsningen, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse Vigilo AS.

 

4. Lenker til andre nettsteder
Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Vigilo AS fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Vigilo AS seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

 

5. Ansvarsfraskrivelse
Nettstedet og løsningen leveres «som det er». Vigilo AS tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Om annet ikke er skriftlig avtalt med kunde kan ikke Vigilo AS holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet, løsningen eller andre nettsteder som er lenket til. I likhet overnevnte kan Vigilo AS heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet, i løsningen, eller på et nettsted som er lenket til disse.

 

6. Endring av nettstedet
Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i forhold til informasjon, tjenester, produkter og annet innhold på nettstedet vårt på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

 

7. Endring av brukervilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet og eller løsningen til Vigilo AS, samtykker du i disse endringene av Brukervilkårene.