Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Januar, Februar og Mars 2019

Følgende ny funksjonalitet og utbedringer er lansert januar, februar og mars 2021.

OAS

Forbedret meldingsfunksjonalitet

Se og ha til gang til sine egne meldinger i ansatt- og foresattportal

Meldinger med stort volum

Man kan nå sende og motta meldinger med stort volum. Merk: Jo større melding, jo lenger lastetid.
Foresatte kan sende melding til skole-/barnehageledere, lærere og ansatte tilknyttet deres barn
Foresatte kan sende melding til ledere, lærere og ansatte som er tilknyttet deres barn.

Varselmelding ved utdatert nettleser

Brukere med utdaterte nettlesere får nå informasjon om at nettleseren de bruker er utdatert, og en oppfordring om å oppdatere eller skifte nettleser.

Universell utforming: Opplesing av feilmeldinger

Som bruker av skjermleser, vil man nå få opplest feilmeldinger som oppstår i skjemaelementer.

Varselsmerke ved meldinger i foresattportal

Et rødt varselsmerke vises nå på meldingsikonet i venstre meny når det finnes uleste meldinger i foresattportalen.

Brevproduksjon knyttet til elevadministrasjon

Tre brev for administrasjon av elever er lagt til: Vedtak om skoleplass, innskriving og skolestart.

Skole

Redigere datoer i skoleruten/-kalenderen
Man har nå mulighet for å kunne redigere datoer i skoleruten/-kalenderen. Det anbefales å bruke denne funksjonen tidlig i planleggingsarbeidet på den enkelte skole. På et senere tidspunkt må brukere opprette endringer knyttet til datoer som hendelser i løsningen.

Skoleleder kan sende til og motta melding fra alle elever og ansatte
Skoleleder kan sende til og motta melding fra alle elever og ansatte ved sin enhet. Dette gjelder også gruppemeldinger. Rolleinnehaver kan også se all meldingshistorikk mellom elev og ansatt samt all meldingshistorikk mellom seg og ansatt.
Merk! Det arbeides med å optimalisere tiden det tar å laste samme melding som er sendt til et stort antall brukere.

Kontaktliste for skoleledere
Skoleledere kan nå sende en melding til én eller flere fra en utvalgt kontaktliste.

Kontakt- og faglærer kan se og sende meldinger til tilknyttede elever
Kontakt- og faglærer kan se og sende meldinger til elever de er tilknyttet. Kontaktlærer kan se all meldingshistorikk for sine elever. Faglærere kan kun se egen meldingshistorikk med eleven, ikke andre lærere.

Kontaktlærer kan se alle meldinger mellom en ansatt og foreldre til studenter h*n er tilknyttet
Mer spesifikt betyr dette at rolleinnehaver kan se alle meldinger mellom alle ansatte og elever h*n er tilknyttet via elevens/den ansattes kort. Man kan ikke se meldinger mellom ansatte, ei heller svare på eller redigere meldingene.

Skoleleder kan nå se, sende til og motta meldinger fra alle parter
Skoleleder kan nå sende en melding til alle både fra meny og via gjeldende ansatt-/elevkort. Skoleleder kan også motta meldinger fra alle parter h*n er tilknyttet samt sende gruppemeldinger. H*n kan også se meldingshistorikk mellom elev og ansatt via elevkort. Via ansattkort kan h*n kun se egen meldingshistorikk.

Skoleleder, kontaktlærer og lærer kan sende en gruppemelding til flere
Skoleleder, kontaktlærer og lærer kan sende en gruppemelding til flere. Denne kan ikke svares på. Funksjonen fungerer derfor som en kunngjøringsmelding som ikke behøver å besvares.
For å aktivere denne funksjonen må avsender huke av “Gruppemelding” før meldingen sendes.

Fraværsmelding ved tilhørighet til flere skoler
Dersom et barn har tilhørighet til mer enn én skole,
har foresatte mulighet til å velge hvilken av skolene det skal registreres fravær til. Den aktuelle kontaktlæreren settes da som mottaker basert på valgt skole. Dette gjelder ved fraværsregistrering i appen for både iOS og Android.

Brev knyttet til innskrivingsprosessen sendes fra flere
steder

Det er nå mulig å sende brev knyttet til innskrivingsprosessen fra flere steder i løsningen: Grunnlagsdata, Utkast basisgruppe og Elevliste/basisgruppe.

Fraværsmelding via app
Foresatt kan nå informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via foresattappen (iOS).

Varsel ved fraværsmelding via app
Foresatt får nå varsel ved fraværsmelding på sitt barn via foresattappen (iOS).

Flytting av elev mellom skoler/tilbake til forvaltningsnivå
Løsningen støtter nå flytting av elev mellom skoler eller tilbake til forvaltningsnivå i kommunen.

Oppdatert funksjonalitet for bytting av klasse internt på skolen
Elevadministrasjon er oppdatert med ny funksjonalitet for bytting av klasse internt på skolen.

Oppdatert funksjonalitet for sletting av klassetilhørighet
Løsningen er oppdatert med ny funksjonalitet for sletting av klassetilhørighet for eleven.

Visning av gruppeoversikt er tilpasset
Man kan nå variere antall rader som skal vises i gruppeoversikten samt navigere neste-forrige skjermvisning.

Ansatte får melding om fravær i ansattportalen
Ansatt/kontaktlærer blir informert når foresatte registrerer fravær på en elev i form av en melding i ansattportalen.

Foresatte kan registrere fravær via app
Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via app (Android).

Foresatte kan registrere fravær via foresattportalen
Foresatte kan informere kontaktlærer om fravær på sitt barn via foresattportalen.

Push-notifikasjon ved svar fra kontaktlærer på fraværsmelding
Foresatte vil motta en push-notifikasjon når det sendes et svar fra kontaktlærer knyttet til registrering av fravær på barn. Dette gjelder kun for Android foreløpig.

Definere flere skoler per skolekrets
En matrise for kommuner for å koble opplysninger fra DSF (Folkeregisteret) mot kommunens skolekrets er lagt til.

Innskrivingsprosessen med filter for skoleår
Et eget filter for uttrekk av elever mellom 5 – 16 år er lagt til.

Utvidet funksjonalitet for innskriving på skolenivå
Elevadministrasjon gjør det mulig å sette elever som inaktive, flytte elever mellom skoler, bytte av klasse og flytte elever tilbake til forvaltningsnivå i kommunen.

Utvidet funksjonalitet for kommuner og enheter for elevadministrasjon
Tre nedtrekkslister er lagt til: Skolekrets, nåværende enhet og foreslåtte enhet.

Utvidet funksjonalitet knyttet til matrise for skolekrets
En matrise med Skolekode og tilhørende skole for automatisk tildeling av skole er lagt til.

Utvidet innskrivingsfunksjonalitet
Prosessen for kommuner knyttet til innskriving av elevadministrasjon for både forvaltning og enheter er videreutbedret.

Voksenopplæring kan lastes inn
Løsningen støtter innlasting av voksenopplæring via NSR (Nasjonalt skoleregister).

Kontaktlærer kan vise og sende meldinger via elevkortet

Barnehage

Brevmal: Tilbud om plass i ikke-søkt barnehage

Brevmalen kan benyttes i forbindelse med barnehageopptaket dersom det opprettes et tilbud i en barnehage som det ikke er søkt om plass i.

Datolagring ved administrering av barnehagesøknad

Løsningen husker nå datoer som er lagt inn i forbindelse med administrering av barnehagesøknader slik at en slipper å gjøre dette på nytt ved hver innlogging. Dette er nå på plass.

Oppmøteplan i barnehage

De ansatte i barnehagen kan nå også se oppmøteplanen i barnehagen.

Oppdaterte flettefelt i brevmal for suppleringsopptak

Det er nå opprettet flere flettefelt i brevmal for suppleringsopptak i barnehage. Man kan blant annet automatisk innhente navn på leder i barnehage, telefonnummer og e-postadresse til enhet samt en beskrivelse av oppholdsvalg.

Universell utforming: Hopp til hovedinnhold-funksjon

Det er nå implementert en “hopp til hovedinnhold”-funksjon som gjør det mulig å hoppe over gjentakende informasjon/menyelementer for å komme rett til hovedinnholdet på siden for barnehageopptak. Dette sees på som svært nyttig for tastaturnavigasjon og brukere av skjermlesing.

Universell utforming: Forbedret løsning barnehagevalg

En forbedret løsning for omprioritering av barnehagevalg er implementert i form av knapper med pil-ikoner som kan brukes for å flytte et valg opp eller ned i prioriteringslisten ved søk av barnehageplass.

Rotere profilbilder ved opplasting

Ansatte kan nå rotere sine profilbilder ved opplasting. Brukeren må klikke “Beskjær” for å få muligheten til å rotere profilbildet.

Redigere barnehagesøknader på forvaltningsnivå

På forvaltningsnivå kan man nå redigere barnehagesøknader, eksempelvis legge til barnehager som foresatte ikke har søkt på.

Statistikk på antall barn med tilbud i ikke søkt barnehage

Det er nå mulig å hente ut statistikk på hvor mange barn som får tilbud i andre barnehager eller andre bydeler enn der de har søkt.

Universell utforming: Tastaturnavigasjon ved valg av plasstype

Det er nå mulig å bruke kombinasjonsboksene, med kun tastaturnavigasjon, ved valg av plasstype knyttet til søknad om barnehageplass. Kombinasjonsboksene blir fjernet og erstattet med tekst dersom man kun har ett valg tilgjengelig.

Barnehagesøknad sorteres på ønsket startdato

I forbindelse med behandling av barnehagesøknader er det nå mulig å sortere på ønsket startdato.

Filter for å sortere søkerliste

I forbindelse med behandling av barnehagesøknader er det laget et nytt filter som gjør det enklere å sortere søkerlisten. Det nye filteret heter Tildeling og gjør det mulig å filtrere på følgende valg: Uten tilbud – Innstilling – Akseptert tilbud – Avslått tilbud – Sendt tilbud.

Lange barnehagenavn

En forbedring har gjort at lange barnehagenavn ikke lenger blir utydelige i løsningen.

Oppdatering av allergier

Det er lagt til en knapp; “Oppdater allergier”. Nå kan ansatte oppdatere allergiskjemaet til et barn selv når barnet ikke har blitt registrert med noen tidligere allergier.

Pop-up feilmeldinger er forbedret

Pop-up feilmeldinger har blitt bedre formulert og link til support er lagt til.

Språkkorrigeringer i søknadsportalen

Det har blitt gjort språkkorrigeringer i søknadsportalen. Veiledningstekster har blitt mer konsise og presise, og enkelte begreper har blitt erstattet av mer korrekte begreper.

Beskrivelse til oppholdsprosent i barnehage

Man kan nå legge inn en beskrivelse til oppholdsprosent per barnehage og på forvaltningsnivå.

Bydel vises på barnets kort

Barnets tilknyttede bydel vises nå på barnets kort. Informasjonen kommer fra Fellesdata.

Universell utforming

Legge til vedlegg med tastatur

Det er nå mulig å legge til vedlegg sammen med valg av eventuelle prioriteringer, ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å legge til vedlegg sammen med eventuelle prioriteringer.

Velge søknadsdato med tastatur

Det er nå mulig å velge søknadsdato ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å legge til ønsket søknadsdato.

Informasjon om den enkelte barnehage

Det er nå mulig å åpne informasjon om en barnehage og legge til og fjerne en barnehage fra søknaden ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse til å legge til og fjerne en barnehage fra søknaden, og åpne opp informasjon om en barnehage.

Informasjon om den enkelte barnehage

Det er nå mulig å åpne informasjon om en barnehage og legge til og fjerne en barnehage fra søknaden ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse til å legge til og fjerne en barnehage fra søknaden, og åpne opp informasjon om en barnehage.

Logg inn OAS

Det er nå mulig å velge kommune i innloggingsportalen ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse til å logge inn i Vigilo med riktig tilhørende kommune.

Omprioritere valg av barnehager

Det er nå mulig å omprioritere valg av barnehager i søknadsportalen ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med blant annet nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å omprioritere barnehagevalgene ved søknad til barnehage.

Velge søknadsmåned

Det er nå mulig å velge søknadsmåned i søknadsportalen ved bruk av kun tastatur. Dette gjør det mulig for brukere med nedsatt synsevne eller motorisk funksjonsnedsettelse å velge ønsket søknadsmåned knyttet til barnehagesøknad.

Foresatte

Foresatte kan dirigeres til nettsider via foresattportal

Som foresatt blir man nå dirigert videre til nettsider ved å klikke på gjeldende URL/hyperkobling både i melding og i innlegg.

Kontaktliste for foresatte

Foresatte kan nå sende en melding til én eller flere fra en utvalgt kontaktliste.

Flere tilbud ved barnehageopptak

Man kan nå bestemme om det skal være mulig for flere barnehager å gi tilbud samtidig.