Skip to content

Ny funksjonalitet og utbedringer – Juni 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 03. juni 2022:

 • Responsivt design vertikalmeny barnehage: Vertikalmenyen på barnekort og ansattkort er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop.
 • Mulighet til å hente ansatte-data/stillingsdata fra flere ansvarsenheter i HR-systemet: Det er lagt inn en ny seksjon under enhetskortet for barnehage og skole. Denne seksjonen heter «Tilleggsinformasjon». Man kan her legge til flere «ID i HR-system» (som i praksis betyr ansvarsenhet i HR-systemet). Dette gjøres typisk for å hente SFO-ansatte og SFO-stillinger når disse er knyttet til annen ansvarsenhet enn skoleansatte/skolestillinger. Se endringslogg i vedlagt kundeveileder for HR-integrasjon. Merk at verdier som tidligere lå under feltet «Eksternt organisasjonsnummer» er kopiert til tilleggsinformasjon, og «Eksternt organisasjonsnummer» har ikke lenger noen funksjon (vil senere bli fjernet fra brukergrensesnittet).

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 16. juni 2022:

 • Samtykker på forvaltningsnivå: For felles ordlyd ved alle kommunale enheter kan samtykker opprettes fra forvaltningsnivå før de distribueres til enhetene i kommunen. Se veiledning for forvaltning skole her og forvaltning barnehage her.
 • Informasjonsbrev barnehageopptak: Brukere med rollen Barnehage – Kommuneforvaltning kan nå sende ut et informasjonsbrev til hovedsøker i forbindelse med saksbehandling av en barnehagesøknad. Påse at brevmalen er aktivert før funksjonaliteten tas i bruk. Se veiledning for forvaltning barnehage her. Se også oppdatert kundeveileder for Documaster.
 • Nye kolonner i saksbehandlingen for SFO: Kolonnene Nåværende modell og Saksbehandler er lagt til i saksbehandlingen av nye SFO-søknader, endring av SFO-plass og oppsigelse av SFO-plass.
 • Filtrering på klassetrinn ved fordeling i grupper SFO: Ved plassering av barn i SFO-grupper ligger barna nå sortert etter klassen de tilhører ved tilhørende skole.
 • Responsivt design:
  • Vertikalmeny SFO: Vertikalmenyen på barnekortet er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop.
  • Kontakt- og brukerinformasjon: Menypunktet Kontakt- og brukerinformasjon er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop for ansattkort/elevkort skole, ansattkort/barnekort Barnehage og barnekort SFO.
 • Fraværskategorier og fraværskoder: Det ikke lenger mulig å slette en fraværskategori som er i bruk. Fraværskoder fra enheter er overført til Forvalting OAS, og det anbefales en gjennomgang av disse hvor koder slettes og legges i korrekt kategori. Sletting av koder som har vært i bruk vil ikke påvirke tidligere registrert fravær/vikarhåndteringer. Se oppdatert veiledning her.
 • Feilmelding ved duplikathåndtering for barn: Vigilo har lagt inn feilmelding dersom man prøver å duplikathåndtere barn som har tilknytning til samme enhet. Dette for å redusere feil i tilknytning til elevadministrasjonen.

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 23. juni 2022:

 • Egendefinerte påmeldinger Barnehage og SFO (nytt møte og ny påmelding): Brukere med rollen Leder og Ansatt Barnehage og SFO kan nå planlegge fellesmøter, møter med flere møtetidspunkt og ulike påmeldinger med ulike valgmuligheter under menypunktet Hendelser. Møtene/påmeldingene kan publiseres i foreldreportalen og foreldre kan melde seg på og endre påmelding frem til påmeldingsfristen er utgått. For hvert møte/påmelding opprettes det en oversikt hvor alle ansatte kan se hvem som har/ikke har meldt seg på, tidspunkt for påmelding dersom flere møtetidspunkt og ulike valgte valg.Se hjelpeartikkel for møter for ansatt barnehage her, for påmeldinger for ansatt barnehage her, foreldre barnehage her, oppdatert hjelpeartikkel for møter for ansatt Skole/SFO her, oppdatert hjelpeartikkel for påmeldinger for ansatte Skole/SFO her og foreldre Skole/SFO her.
 • Responsivt design:
  • Menypunktet Fraværsoversikt er nå oppdatert med responsivt design for mobil og desktop for elevkort skole.
  • Responsive meny for ansattkort skole og elevkort skole er nå utbedret slik at det nå kun må klikkes en gang for å endre menypunkt.
 • Publisering av registrering i orden og adferd: Valg om publisering av registrering i orden av adferd er endret til default av.

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 30. juni 2022:

 • Automatisk generering av fiktive personnummer: I Forvaltning OAS kan brukere med rollen Kildedata – Kommuneforvaltning generere fiktive personnummer. Det genereres kun personnummer som ikke er i bruk i løsningen fra før. De fiktive personnumrene må kopieres og anvendes ved “import” eller “legg til elev”. Først når personobjektet er opprettet er det fiktive personnummeret reservert i løsningen. Se hjelpeartikkel for Forvaltning barnehage her og Forvaltning skole her.
 • Arkivering av klasselister: Arkivering av klasselister gjøres via basisgruppekort. Se hjelpeartikkel her.
 • Kodeverk for lønnsperioder: Under innstillinger på Forvalting OAS kan rollen kommuneadministrator opprette, aktivere/deaktivere og slette lønnsperioder som skal benyttes i Variabel lønn på enhet. Kun aktiverte perioder vil være valgbare når Variabel lønn attesteres og anvises. Se hjelpeartikkel her.
 • Lønnskoder: Lønnskoder for ansatte skole er flyttet til Forvaltning OAS og rollen Kommuneadministrator kan opprette nye, aktivere/deaktiver og slette lønnskoder. Alle koder som er registrert på enheten er flyttet opp, og rollen Kommuneadministrator bør derfor gjennomgå alle eksisterende koder. Se hjelpeartikkel her.
 • Variabel lønn skole: Det er nå mulig å danne grunnlagsdata for variabel lønn via vikarhåndtering i tillegg til manuell registrering. Godkjente timer kan overføres til eksternt lønnssystem. Se hjelpeartikkel her.
 • Responsivt design:
  • Meldinger skole: Utbedringer knyttet til grensesnittet for meldinger for ansatte i skole.