Hopp til innhold

Ny funksjonalitet og utbedringer – September 2022

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 8. september 2022

 • Generell brevproduksjon:
  • Ny brukerrolle – Saksbehandler generelle brev: Brukere med ny rolle «Saksbehandler generelle brev» vil få tilgang til funksjonalitet tilknyttet generell brevproduksjon på Forvaltning OAS. Merk at brukerrollen må tildeles av en bruker med rollen «Kommuneadministrator».
  • Dokumenter – Dokumentmaler: «Saksbehandler generelle brev» kan opprette og tilgjengeliggjøre aktuelle dokumentmaler på Forvalting OAS. Dokumentmalene er dynamiske, fleksible og gir gode muligheter til å forme generelle brev som er tilpasset ulike behov. Malene benyttes til dokumentasjon på enhetene for barn/elever. Se oppdatert hjelpeartikkel for Forvaltning barnehage her og Forvaltning skole her.
  • Ny brukerrolle for barnehage og skole – Generell brevproduksjon: Brukere med ny rolle «Generell brevproduksjon» vil få administratortilgang til all funksjonalitet tilknyttet generell brevproduksjon og elevmappe/barnemappe på aktuell enhet. Merk at brukerrollen må tildeles av en bruker med rollen «Kommuneadministrator» eller «Enhetsadministrator» på tilhørende enhet. Rollen kan tildeles til brukere med rollen leder eller ansatt etter behov.I ny elevmappe/barnemappe vil det være mulig å laste opp dokumenter og benytte dokumentmaler tilgjengeliggjort fra Forvalting OAS. Dokumentmalene kan benyttes til å samhandle og dokumentere prosesser. Dokumentene kan sendes via SvarUt og til eksterne arkivsystem. Se tidligere publisert kundeveileder for Documaster, versjon 1.8.Merk! Menypunktene Dokumenter og Brev er lagt til som faner i ny Elevmappe/barnemappe. For skole er opprinnelig elevmappe lagt til under fanen Filer i ny elevmappe.Se hjelpeartikkel for skole her og for barnehage her.
 • Sletting og anonymisering: Funksjonaliteten muliggjør anonymisering av personobjekter i løsningen. Personer med rollen «Kildedata – Kommuneforvaltning» kan i Forvaltning OAS (under kontorpulten) søke opp enhver person i sitt miljø og overføre dem til fanen Klar for anonymisering. Deretter kan personobjektene anonymiseres permanent.Et nytt prosesstrinn Klar for anonymisering er også lagt til under Personregister elever/Elevadministrasjon på Forvaltning Skole og på skoleenhetene. Brukere med rollen «Skole – kommuneforvaltning» og «Skole – Leder» kan merke en eller flere elever som klar til anonymisering. Handlingen krever at man legger inn opplysende kommentar. Elevene flyttes til prosesstrinnet Klar til anonymisering og blir samtidig synlig i Forvaltning OAS hvor brukere med rollen «Kildedata – Kommuneforvaltning» kan enten flytte eleven tilbake til opprinnelig plassering i Personregister elever/Elevadministrasjon eller foreta permanent anonymisering.Nytt menypunkt «Personregister barn» er lagt til under Forvaltning barnehage. Her vises en oversikt over alle barn i alderen 0-6 år som er registrert i tenanten. Brukere med rollen «Barnehage – Kommuneforvaltning» kan merke en eller flere barn som klar til anonymisering. Handlingen krever at man legger inn opplysende kommentar. Barnet flyttes til prosesstrinnet Klar til anonymisering og blir samtidig synlig i Forvaltning OAS hvor brukere med rollen «Kildedata – Kommuneforvaltning» kan enten flytte barnet tilbake til opprinnelig plassering i Personregister barn eller foreta permanent anonymisering.Anonymiseringen trigger generering av et dokument som legges i «Arkiverte dokumenter» i Forvaltning Skole. Dokumentet fungerer som kvittering på når og hvem som effektuerte anonymiseringen på personobjekteneNB! Handlingen er irreversibel og medfører at en rekke data som er registrert på personobjektet slettes eller anonymiseres. Brukere bør lese Risiko og sårbarhetsanalyse samt hjelpeartikkel FØR en tar i bruk funksjonaliteten. Se hjelpeartikkel her og her.
 • Variabel lønn barnehage: Grensesnittet for variabel lønn er oppdatert med nye datafelt og godkjente timer kan nå overføres til eksternt lønnssystem. Se hjelpeartikkel her.
 • Responsivt design:
  • Meldinger barnehage: Grensesnittet for meldinger er utbedret og gjort responsivt for ansatte i barnehage.
  • Meldinger SFO: Grensesnittet for meldinger er utbedret og gjort responsivt for ansatte på SFO.
 • Arkivering av fravær: Arkivering av fravær gjøres via basisgruppekort og menypunktet fraværsoversikt. Se hjelpeartikkel her. Se tidligere publisert kundeveileder for Documaster, versjon 1.8.
 • Arkivering av karakterer: Arkivering av karakterer gjøres via basisgruppekort og menypunktet fraværsoversikt. Se hjelpeartikkel her. Se tidligere publisert kundeveileder for Documaster, versjon 1.8.
 • Enhetshistorikk på skole: Alle skoler en elev har vært aktiv på vil nå være synlig på elevkortet under menypunktet Kontakt- og brukerinformasjon. Brukere med rollen «Skole – Leder» registrerer startdato på eleven ved tildeling av basisgruppe. Elever som allerede er plassert i en basisgruppe vil være registrert med skoleåret eleven først var aktiv på skolen i Vigilo. Se hjelpeartikkel her.
 • Utbedring rapporter: Det er nå mulig å merke/fjerne alle kolonner ved tilpasning av rapportene i løsningen.
 • Søknad om barnehageplass: Begrepet «Bekreftelse på søknad» er endret til «Oppsummering av søknad» i siste steg ved søknad om barnehageplass for foreldre.
 • Foreldreportal SFO-plass: Visning av kolonnen «Opphold» og «Timer per uke» er fjernet fra oversikten over SFO-plasser i foreldreportalen.
 • Søknad om endring og oppsigelse barnehage og SFO: Søknad om endring og oppsigelse av barnehageplass og SFO-modell er flyttet til menypunktet «Søknader» i foreldreportalen.
 • To nye felt i Personregister elever/elevadministrasjon: Elevadministrasjonen er utvidet med to nye kolonner Personstatuskode og Kommunenummer. Verdien oppdateres ettersom det registreres endringer på disse variablene.
 • Feilretting tilrettelegging: Adressefelt blir nå fylt ut når man legger til foreldre som korrespondansepart.
 • Elevadministrasjon skole: Menypunktet «Elevadministrasjon» på Forvaltning skole har endret navn til «Personregister elever».Nytt søkefeltog nye filtre er lagt til. I tillegg vil elever med fremtidige plasseringer vises som inaktive med synlig aktivdato. Elever med fremtidig plassering vil være synlige på gruppekort først når aktivdato inntrer. Elever uten klassetilhørighet vil også vises i elevadministrasjon og telles som aktiv elev på skolen. Det er også mulig å tildele elever uten klassetilhørighet klasse ved å benytte funksjonalitet for «Bytt basisgruppe». Påse da at elevens tidligere utdanningsløp følges.
 • Telling av inaktive/aktive elever: Telling av aktive og inaktive elever er nå forbedret slik at dashboard for rollen «Skole – Leder» viser korrekte tall. I «Aktive elever» inkluderes elever uten klassetilhørighet. Liste over elever viser alle aktive elever, inkludert elever uten klassetilhørighet. Det er mulig å aktivere filtrering for inaktive elever. Ved bruk av dette filteret vil alle inaktive elever i gjeldene skoleår vises, inkludert elever med fremtidig startdato. Se hjelpeartikkel her. I gruppeoversikten er det lagt til en kolonne som viser både aktive og inaktive elever. Gruppekortet viser kun aktive elever.
 • Utskrift klasselister: Oversikt over elever på alle gruppekort er endret og har fått visning som rapport. Dette inkluderer identisk funksjonalitet som andre rapporter og inkludere nedlastning til CSV og utbedret utskriftsfunksjon. Endringen omfatter alle gruppetyper og visning av basisgruppe er implementert.
 • Utskrift av rapporter: Utskrift av rapporter er forbedret slik at alle rapporter nå skrives ut kolonnene liggende.
 • Nye flettefelt i brevmaler:
  • Tilbudsbrev barnehage: Flettefeltet #Tilbud barnehage er nå utvidet til også å inkludere navn på barnehagegruppe dersom barnehagen er en del av en barnehagegruppe. For barnehager som ikke er en del av en barnehagegruppe vil flettefeltet kun hente navn på enhet som tidligere.
  • Flyttemelding skole: Brevmal for flyttemelding er oppdatert med følgende flettefelt: #barnets fødselsnummer som henter opp barnets fødselsnummer og #foreldre+fødselsnummer som henter alle registrerte foreldres fornavn, etternavn og fødselsnummer. Merk: det er kun foreldre med aktivert kommunikasjon som hentes opp.
 • Feilretting – endring av SFO-modell: Feilen i staging knyttet til valg av enhet ved søknad om endring av SFO-modell er utbedret og fungerer nå i produksjon.
 • Feilretting – feilmeldinger: Flere brukere har opplevd å få hyppige feilmeldinger. Dette er nå utbedret.
 • Universell utforming:
  • SFO-søknad: Dersom enheten ikke har lagt til vedtekter vil foreldrene nå få en synlig og forklarende feilmelding.
  • Samtykke: Samtykke er utbedret med tanke på skjermleser.
  • Valg av barn: Valg av barn er utbedret med tanke på skjermleser.

 

Følgende funksjonalitet og utbedringer er lansert 29. september 2022:

 • Merknad på Enhetskort Barnehage: Rollen «Barnehage – Kommuneforvaltning» har nå mulighet til å legge til en merknad på enhetskortet til en barnehage. Forvaltningen kan filtrere på merknaden og få oversikt over alle barnehagene med ulike merknader via menypunktet Barnehager. Se hjelpeartikkel her.
 • Feilrettinger etter release 08.09.22:
  • Filter for grupper SFO: Det er nå mulig å filtrere på grupper ved sortering av meldinger igjen.
  • Kontaktrapport SFO: Klasse og trinn er nå tilbake i kontaktrapporten.
  • Valg for SMS Barnehage Feil knyttet til opprettelse av SMS og filtrering av SMS i Meldinger for Barnehage er nå utbedret.
  • Meldingsteller Barnehage: Feil i teller av antall som har åpnet melding i ansattportal Barnehage er nå utbedret.
  • Tilrettelegging: Feil ved åpning av dokument i tilretteleggingsmappe på enhet er nå utbedret
  • Oppsigelse av SFO-plass i foreldreportalen: Det er nå mulig å velge alle nåværende/kommende enheter ved søknad om oppsigelse.
  • Responsivt design i ansattportal for Barnehage og SFO: Utbedring knyttet til meldingsmottakere.
 • Personregister og Elevadministrasjon Skole: Sortering på personstatus og skole er nå utbedret, filter er oppdatert, «Valg…» er flyttet til høyre og lenke til elevkort er lagt til i alle steg på forvaltningsnivå.
 • Feilretting Variabel lønn: Ved eksportering av anviste rader har man tidligere fått feil når man forsøker å overføre mer enn 100 linjer. Dette skal nå være utbedret slik at man kan velge alle og overføre disse. Merk at dersom det i utvalget «Merk alle» ligger rader med status Sendt til eksport må disse fjernes fra utvalget før en eksporterer.
  Ny versjon av appene til staging

  Ny versjon av Android (2.4.3) og iOS (2.4.6) er nå tilgjengelige for test i staging. Versjonene inneholder en ytelsesforbedring knyttet til uthenting av meldinger. Det er lagt til et nytt filter for uthenting av meldinger. Filteret henter meldinger for de siste 30 dager. I tillegg inneholder versjonene forbedringer knyttet til tilgjengelighet og universell utforming.